BIX szabályzat

A BIX működésének és használatának szabályai

Utoljára módosítva: az ISZT 2015.04.23-i közgyűlése keretében.

Hatályos 2015. május 1-től.

1. A BIX (Budapest Internet Exchange) alapvető célja, hogy a különböző internetszolgáltatók közötti magyarországi és regionális internet forgalom ne terhelje a szolgáltatók nemzetközi irányú kapcsolatait és platformot biztosítson a szolgáltatói hálózatok IP alapú összekapcsolásához.

2. Alapfogalmak

a) A BIX felépítése: a BIX egy földrajzilag is elosztott hálózati rendszer, amely BIX szolgáltatási pontokból és az azokat összekötő adatátviteli kapcsolatokból áll. A BIX szolgáltatási pontokon csatlakozhatnak saját hálózatukkal a BIX felhasználói, a BIX tagok.

b) BIX tag: az az internetszolgáltató, amely valamelyik BIX szolgáltatási ponton a BIX-hez a megfelelő eszközzel, illetve adatátviteli kapcsolattal a saját hálózatával csatlakozik. BIX tag csak olyaninternetszolgáltató lehet, amely megfelel a 3. pontban részletezett követelményeknek, valamint a BIX működésének és használatának jelen szabályait elfogadja és betartja. A BIX tagok a BIX-hez való csatlakozás tekintetében szabadon választhatnak a BIX szolgáltatási pontok között.

c) BIX üzemeltető: a BIX műszaki infrastruktúráját az Internet Szolgáltatók Tanácsa (teljes neve: Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület, székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) üzemelteti, a továbbiakban: ISZT

d) BIX Bizottság: az ISZT keretein belül működő testület, amely a BIX működését felügyeli, szabályozza. A BIX Bizottság tagjai azok az ISZT tagok, amelyek egyben BIX tagok is. A BIX Bizottságban minden tag egy szavazattal rendelkezik. A BIX Bizottság élére az ISZT rendes közgyűlése évente elnököt választ, akinek a feladata a Bizottság munkájának a koordinálása, a Bizottsági ülések összehívása és a tagfelvételi eljárás adminisztrációja. A BIX Bizottság kibővített ülésein megfigyelőként valamennyi BIX tag részt vehet.

e) BIX szolgáltatás: A BIX üzemeltető által a BIX tagnak nyújtott szolgáltatás, amellyel a BIX tag hálózatát csatlakoztatja a BIX-re. A BIX szolgáltatás jelen Szabályzatban nem részletezett feltételeit a BIX üzemeltető és a BIX tag között létrejövő BIX szolgáltatási szerződés tartalmazza.

3. A BIX tagságra való jogosultság feltételei:

a) BIX tagságra jogosult az a szolgáltató, amely:

  • Rendelkezik saját AS azonosítóval, IP címtartománnyal és az ezekhez tartozó objektumokkal a RIPE adatbázisban (aut-num, inetnum, inet6num, route, route6).
  • Az ezen pontban szereplő követelményeknek megfelelő szolgáltatók könnyített tagfelvételi eljárással válhatnak taggá. A követelményeknek folyamatosan meg kell felelni, azok megléte félévente felülvizsgálatra kerül és meg nem felelés esetén szerződésbontásra kerülhet sor.

b) BIX tagságra jogosult továbbá még az a szolgáltató, amelynek jelentkezéséről a BIX Bizottság az ISZT éves rendes közgyűlése keretében egyedi indoklás alapján többségi szavazással dönt. Az egyedi elbírálásról szóló döntés tartalmazza a kivételes tagviszony jóváhagyott időtartamát, illetve feltételeit is.

c) Speciális törvényi kötelezettség esetén az erre feljogosított szervezetnek a BIX-en "speciális hatósági" szolgáltatás biztosítható, amelynek feltételei az általános BIX követelményektől eltérőek lehetnek.

4. Forgalom kicserélési (peering) kategóriák

Minden BIX tag eldöntheti hogy milyen módon szeretne forgalmat kicserélni más BIX tagokkal, a forgalom kicserélése alapján az alábbi kategóriákat lehet választani:

a) Open/Free peering: A forgalom korlátlan és kölcsönösen ingyenes kicserélése más BIX tagokkal. A „Open/Free peering” kategória tagjai az alábbi szabályokat kötelesek betartani:

I) A BIX tagok kötelesek a BIX Route Szervereket használni.

II) Amennyiben a BIX tagot más BIX tag (kategóriától függetlenül) a Magyarországon belüli forgalom kölcsönösen ingyenes kicserélésére szólítja fel, akkor ennek a BIX tag köteles eleget tenni, kivéve:

i. A BIX tag nem köteles forgalmat cserélni a BIX-en keresztül a saját IP-Tranzit szolgáltatásának felhasználójával, vagy

ii. A BIX tag nem köteles forgalmat cserélni a BIX-en keresztül azokkal a BIX tagokkal akikkel privát peering kapcsolatban áll.

b) Selective peering: A forgalom kicserélése más BIX tagok felkérése alapján egyedi mérlegelés alapján történik.

c) Restrictive peering: A BIX tag forgalom kicserélésre felkéréseket nem szeretne kapni, új forgalom kicseréléseket csak saját kezdeményezésre alakít ki. 

5. A BIX szolgáltatási díjak

a) A BIX szolgáltatási díjakat a BIX Bizottság állapítja meg.

b) Az aktuális BIX szolgáltatási díjak a „BIX díjak” című mellékletben találhatóak.

c) A BIX alapvető célja érdekében a BIX Bizottság a belföldi forgalom korlátlan és kölcsönösen ingyenes kicserélését ösztönzi. Az ingyenes forgalom kicserélést vállaló BIX tagok a „Open/Free peering” kategória díjait fizetik.

d) A BIX kedvezményes díjakat biztosít a tartalék BIX csatlakozásokhoz.

6. A BIX csatlakozás műszaki feltételei

a) A BIX-en a tag egy Ethernet kapcsoló egy vagy több portjához kapcsolódhat routerrel vagy közvetlen 2. szintű (adatkapcsolati szintű) kapcsolatot létesítő adatátviteli berendezéssel. A BIX kapcsoló egy portján csak egyetlen MAC cím engedélyezett.

b) A BIX tagnak tilos a BIX-et saját belső forgalmának átvitelére használni. Egy tag több porton és/vagy BIX szolgáltatási ponton is csatlakozhat a BIX-hez, a több pontos csatlakozás csak terhelés megosztási vagy tartalékolási célt szolgálhat.

c) A BIX maga földrajzilag elosztott rendszer. Az elosztott rendszer BIX szolgáltatási pontokból áll, amelyek között közvetlen, tartalékolt 2. szintű (adatkapcsolati szintű) kapcsolat van. A BIX-hez csatlakozni a BIX szolgáltatási ponton elhelyezett Ethernet kapcsoló(k) portján lehetséges. A kiválasztott csatlakozás típushoz szükséges BIX oldali optikai modul a szolgáltatásrésze. A BIX tag a saját költségére, maga köteles gondoskodni arról, hogy a saját csatlakozó interfésze a kiválasztott csatlakozás típussal kompatibilis legyen. A BIX szolgáltatási ponthoz csak optikai összeköttetéssel szabad kapcsolódni, réz alapú összeköttetés nem használható.

d) A BIX-en kizárólag a BGP4 külső routing protokoll alkalmazandó, a csatlakozás feltétele a regisztrált AS szám megléte és a meghirdetni kívánt hálózatok Internet felöli elérhetősége.

e) A BIX-en használatos IP címek az erre a célra szolgáló szolgáltató-független tartományból kerülnek kiosztásra. A címek kiosztása a BIX üzemeltetőhatáskörébe tartozik.

f) A BIX-en route szerverek üzemelnek a RIPE objektumokban (route, aut-num) található információk alapján.

g) A BIX tag köteles a RIPE objektum bejegyzéseket a tényleges helyzetnek megfelelően karbantartani.

h) A BIX tag csak azokat a hálózatokat hirdetheti a BIX-en, amelyek:

  • a saját címtartományába,
  • az ügyfelei címtartományába,
  • backup partnerei címtartományába esnek.

A hirdetéseknek összhangban kell lennie a RIPE bejegyzésekkel.

i) A BIX tag csak olyan forráscímű IP csomagokat engedhet ki a BIX felé, amely hálózatokat hirdethet is. Ennek biztosítására köteles routerében megfelelően beállított szűrőket alkalmazni.

7. A BIX szolgáltatási pontokon működő Ethernet kapcsolók forgalmát a BIX üzemeltető méri, illetve felügyeli, a forgalmi adatokat az BIX web lapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

8. A BIX üzemeltető vállalja, hogy a műszaki lehetőségek határain belül minden segítséget, hozzájárulást megad ahhoz, hogy a BIX tag a BIX csatlakozásához az adatátviteli hozzáférést a BIX tag tulajdonában lévő, vagy más által nyújtott távközlési megoldással tudja megvalósítani, ideértve az épületbe való bejutás (kábel, antenna) és az épületen belüli hozzávezetés kiépítésének lehetővé tételét (a költségeket és az épület üzemeltetőjével történő egyeztetést a BIX tagnak kell állnia).

9. A BIX tagságra vonatkozó jogosultságot (vagy annak elvesztését) a BIX Bizottság vizsgálja meg és mondja ki. Ugyancsak a BIX Bizottság vizsgálja és állapítja meg, hogy a tag megfelel-e a feltételeknek és betartja-e a szabályokat. A BIX Bizottság döntése ellen az ISZT Közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a döntés szabályszerűségét megvizsgálja.

10. A BIX tagságra vonatkozó igényt a BIX Bizottságnál lehet írásban bejelenteni (postai úton vagy a bix@iszt.hu email címen) és mellékelni kell azokat az igazolásokat, információkat, amelyek a jogosultság megítélését lehetővé teszik. A jelentkezést amennyiben a jelentkező megfelel a könnyített tagfelvételi eljárás követelményeinek, akkor a tag megkezdheti a csatlakozást a BIX szolgáltatási szerződés BIX üzemeltetővel történő megkötésével. A könnyített eljárás feltételeinek nem megfelelő jelentkezést kérésre a következő ISZT közgyűlés tárgyalja.

11. Ha a BIX tag a jelen szabályokat felszólítást követően sem tartja be, akkor a BIX Bizottság vizsgálatot tart és mérlegelve a körülményeket (a szabálytalanság önhibából vagy külső okokból történik, ismételt esetről van-e szó stb.) a BIX üzemeltető 100.000 Ft és 500.000 Ft + ÁFA közötti díjpótlék fizetési kötelezettséget állapíthat meg. Kirívóan súlyos esetben a BIX tagságra való jogosultságot vissza kell vonni.

12. A BIX működésében tartós működési zavart, hibát előidéző BIX tago(ka)t a BIX üzemeltető külön értesítés nélkül korlátozhatja a BIX elérésben. A korlátozásról és annak okairól a BIX üzemeltetőköteles értesíteni a korlátozott BIX tago(ka)t 24 órás határidővel.

13. A BIX tagok kötelesek:

a) publikus, a BIX weblapján közzétett e-mail címet működtetni a BIX tagoktól és BIX üzemeltetőtől érkező hibajelzések fogadására. Az e-mail címre érkező hibajelzésekre a BIX tag köteles 24 órás határidővel reagálni.

b) 24 órában elérhető vészhelyzeti telefonszámot biztosítani BIX üzemeltetőnek.

14. A BIX-en a kialakult peering kapcsolatokat a BIX tagok érvényben lévő, kölcsönös megállapodáson alapuló forgalom kicserélésnek tekintik.

15. Jelen szabályzat mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:

1. sz. melléklet

„Az ISZT által támogatott hálózat-használati irányelvek (AUP - Acceptable Use Policy)” című dokumentum:

http://www.iszt.hu/iszt/egyebek/aup.html

2. sz. melléklet: BIX díjak

http://bix.hu/dokumentumok/bix_dijak

Letöltés

Minden jog fenntartva! © ISZT (Council of Hungarian Internet Providers) | honlapkészítés: DDSWEB